Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statut Agencji Rozwoju Zawiercia

Wyświetl stronę główną » Statut » Statut Agencji Rozwoju Zawiercia

Statut Agencji Rozwoju Zawiercia

Rozdział 1.

Podstawa prawna działania

§1. Agencja Rozwoju Zawiercia, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Agencją” działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.);

- niniejszego Statutu.

Rozdział 2.

Postanowienia ogólne

§ 2. Agencja jest jednostką budżetową Gminy Zawiercie.

§ 3. Agencja nie posiada osobowości prawnej.

§ 4. Siedziba Agencji znajduje się w Zawierciu, pod adresem ul. Leśna 10B.

Rozdział 3.

Cel i przedmiot działania

§ 5. Celem działania Agencji jest promowanie miasta Zawiercia, propagowanie i reklamowanie jego walorów inwestycyjnych, gospodarczych, krajobrazowych celem ożywienia rozwoju gospodarczego i społecznego gminy Zawiercie.

§ 6. Przedmiotem działania Agencji jest:

- opracowywanie założeń programu wsparcia rozwoju gospodarczego Gminy Zawiercie oraz tworzenie warunków do ich wdrażania;

- opracowywanie i promowanie ofert inwestycyjnych związanych z majątkiem gminy Zawiercie;

- udzielanie pomocy podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą na terenie gminy oraz podmiotom zamierzającym prowadzić taką działalność na terenie gminy;

- prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i doradczej związanej z celami statutowymi;

- zarządzanie terenami i obiektami inwestycyjnymi przekazanymi przez gminę;

- pełnienie funkcji instytucji otoczenia biznesu;

- promowanie postaw innowacyjności i przedsiębiorczości;

- inicjowanie działań i projektów we współpracy z placówkami oraz instytucjami i organizacjami naukowymi na rzecz promowania i wdrażania innowacji oraz transferu wiedzy do biznesu;

- kreowanie i udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym związanych z budową gospodarki opartej na wiedzy;

- współpraca z mediami, organizacjami gospodarczymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych;

- przygotowywanie dokumentów, materiałów niezbędnych do promocji oferty inwestycyjnej miasta dla gmin, instytucji, organizacji zewnętrznych przedsiębiorców;

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i wydziałami Urzędu Miasta, a także instytucjami i firmami zewnętrznymi w zakresie celów statutowych agencji;

- organizacja uczestnictwa gminy w wystawach i targach krajowych i zagranicznych w zakresie promowania oferty inwestycyjnej zgodnie z celami statutowymi;

- prowadzenie spraw związanych z realizacją inicjatyw gospodarczych podejmowanych przez organy gminy w tym opracowywanie analiz i programów gospodarczych;

- opracowywanie planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Miasta Zawiercia, Strategii Promocji Gospodarczej Zawiercia;

- koordynacja i prowadzenie zleconych zewnętrznie analiz, prognoz, opracowań i innych projektów badawczych w zakresie rozwoju społeczno – gospodarczego miasta Zawiercie;

- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy i wydziałami Urzędu Miasta w zakresie działań promocyjnych z partnerami zagranicznymi;

- prowadzenie Biura Obsługi Inwestora oraz współpraca z Centrum Informacji Miejskiej.

Rozdział 4.

Organizacja Agencji

§ 7. 1. Agencja podlega Prezydentowi Miasta Zawiercia, który sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę nad jej działalnością.

2. Agencją kieruje Dyrektor Agencji, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta.

3. Prezydent Miasta wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Agencji.

4. Dyrektor sprawuje ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej.

5. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu oraz w zakresie ustalonym planem rzeczowo finansowym.

6. Dyrektor kieruje Agencją i reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za prawidłowe wykonywania zadań przez Agencję.

7. Dyrektor Agencji podejmuje decyzje w sprawach Agencji samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań Agencji, w ramach udzielonego mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

8. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz innych pracowników. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Agencji.

§ 8. 1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora Agencji należy w szczególności:

- realizacja zadań określonych w § 5 i 6 Statutu;

- opracowywanie planów finansowych i rzeczowych Agencji;

- zarządzanie środkami finansowymi Agencji;

- prawidłowe gospodarowanie mieniem Agencji;

- wykonuje w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Agencji;

- określenie zasad obiegu dokumentów wewnętrznych;

- organizacja, ustalanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej.

2. Dyrektor Agencji składa Radzie Miejskiej w Zawierciu corocznie sprawozdanie z działalności Agencji.

§ 9.  Strukturę organizacyjną, podział czynności i odpowiedzialności osób zatrudnionych w Agencji określa Regulamin Organizacyjny Agencji, zatwierdzany na wniosek Dyrektora Agencji przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§ 10. 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową według zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Agencji stanowi plan dochodów i wydatków, ustalony zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami.

3. Agencja pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu miasta a uzyskane dochody odprowadza na rachunek budżetu miasta.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Agencji z budżetem miasta sprawuje Prezydent Miasta Zawiercie.

§ 11. Oświadczenia woli Dyrektora Agencji dotyczące zobowiązań finansowych wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego Agencji lub osoby przez niego upoważnionej.

Rozdział 6.

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Agencji, nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące jednostek sektora finansów publicznych.

2. Dyrektor Agencji ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.

3. Zmiany Statutu dokonywane są przez Radę Miejską w Zawierciu, w tym samym trybie co jego nadanie.

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-11-08 14:23

Edycja artykułu - Anna Zdonkiewicz

2021-11-08 14:22

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Zdonkiewicz

2021-11-08 14:22

Dodanie załącznika/ załączników - Anna Zdonkiewicz

2021-11-08 14:20

Dodanie artykułu - Anna Zdonkiewicz

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Agencja Rozwoju Zawiercia
42-400 Zawiercie, ul. Leśna 10 B
woj. śląskie

 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.